Kayaçlar ve Depremlerle İle İlgili Sorular(10.sınıf coğrafyası)

2009-01-17 12:33:00

1. Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.

2. Tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.

3. Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.

4.Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.

5. Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.

 1. Kalkerli arazide peri bacaları oluşur (Y)

2. Kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (D)

3. Kömürün metamorfizmaya uğraması sonucu elmas oluşur. (D)

4.Kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekilleri meydana getirir.(D)

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır?

Levhaların hareket halinde olmasından dolayı buralarda deprem ve volkanik olaylar fazla görülür.

2. Dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? Nedenini açıklayınız.

Kanada, Avustralya, İskandinav yarımadası, Doğu Avrupa, Sibirya ve Afrika gibi kıta çekirdekleri ile Atlas okyanusunu çevreleyen karalarda deprem riski azdır. Sebebi; buraların fay hatlarından uzak yerlerde bulunmasıdır.

3. 2004’te Endonezya'da meydana gelen depreme hangi levhaların hareketi neden olmuştur? Dünya’daki büyük levhalar haritasından yararlanarak açıklayınız.

Avustralya ve Avrasya levhalarının hareketi sonucu oluşmuştur.

4. İzlanda’nın kutba yakın bir bölgede bulunmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip olmasının nedenini açıklayınız.

İzlanda levha sınırında yer aldığından sıcak su kaynaklarına sahiptir. Çünkü buralar hareketli ve dayanıksız alanlardır.

5. Sıcak su kaynakları Dünya’nın nerelerinde yoğunlaşmıştır? “Sıcak su kaynaklarının dağılışı haritası”ndan yararlanarak açıklayınız.

Yerkabuğunun faylarla parçalandığı alanlar sıcak su kaynaklarının yoğunlaştığı yerlerdir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Yanal levha hareketlerinin olduğu alanlarda …depremler... artar.

2. Depremler ve volkanik faaliyetler …kırıklı…. alanlarda görülür.

3. İki levhanın birbirine doğru yaklaştığı dalma batma zonlarında …yükselti….. ve …derinlik..  artar.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

1. Levha sınırları ile deprem kuşakları arasında paralellik yoktur. (Y)

2. Levha sınırları hareketli ve dayanıksız alanlar olduğu için buralarda depremler ve volkanizma

3. İskandinavya Yarımadası’nda sık sık deprem olmaktadır. ( Y )

4. Okyanus tabanlarında levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde yükselmeye başlayan

5. Sıcak su kaynakları karstik alanlarda yaygındır. ( Y )

6. Sıcak su kaynakları mineralce zengindir. ( D )

7. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlerde deprem olmaz. ( Y )

8. Türkiye, sıcak su kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. ( Y )

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşaklarının dağılışında bir paralellik göze çarpar.

A) Bu alanların levha sınırında yer alması

B) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması

C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması

D) Bu alanların okyanus tabanı olması

E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması

CEVAP A

2. Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması

B) Ekvator’a uzaklıklarının farklı olması

C) Levha sınırında yer almaları

D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları

E) İklim özelliklerinin farklı olması

CEVAP C

3. Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin volkan yoktur?

A) İtalya

B) Japonya

C) Malezya

D) Filipinler

E) İngiltere

CEVAP E

4. Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Deprem alanları

B) Volkanik alanlar

C) Genç kıvrım dağlar

D) Sıcak su kaynakları

E) Karstik araziler

CEVAP E

5. Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?

A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa

B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa

C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa

D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa

E) Taban suyu seviyesi yüksekse

CEVAP D

6. I. Endonezya

   II. İtalya

  III. Kanada

  IV. Almanya

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma daha çok etkilidir?

A) I ve II             B) I ve III

C) II ve III          D) II ve IV

E) III ve IV

CEVAP A

7. Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremler nadir görülür ve etkileri de önemsizdir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Türkiye

B) Kanada

C) İtalya

D) Yunanistan

E) Japonya

CEVAP B

10118
0
0
Yorum Yaz